วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๙ บ้านสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.พ. 2564
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ตำบลโจดหนองแก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์กู้ชีพ อบต.โจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขก 9976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง