วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2561
ซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ 1 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โครงการฝึกอาชีพประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ โครงการเข้าค่ายคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง