วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโจดหนองแก หมู่ ๑ ถึง บ้านหนองสิม หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพักบ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดตั้งโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง