วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาแก้ปัญาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดังเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๓๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในตำบลโจดหนอง ภายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์แอรฺ์ ของสำนักงานจำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง