วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน/วัน (ไป-กลับ) จำนวน 1 วัน ตามโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สู้อายุ) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการเข้าค่อยอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง