วันที่
ชื่อเรื่อง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดึสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อโครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ(โจดหนองแกปัจฉิมวิทย์)ประจำปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๕๘๘ ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ค. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ ตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ (โจดหนองแกปัจฉิมวิทย์) ประจำปี ๒๕๖๓ (กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่) จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๖๔ ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬาเอนกประสงค์บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง