วันที่
ชื่อเรื่อง
21  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านชัยพลศิลป์ ตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านหนองสิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโครมไฟวับวาบสีแดง แบบ LED ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจ้างหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๙๓,๔๕๐ ใบ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จำนวน ๑๐ รายการ