วันที่
ชื่อเรื่อง
8  พ.ย. 2564
ซื้อโครงการจัดหาชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (EMS) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)สำหรับเด็กนักเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน ๕ แห่ง ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวนนักเรียน 318 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ต.ค. 2564
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลโจดหนองแก ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๔ จำนวน ๓ ศูนย์ จำนวนนักเรียน ๑๙๑ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ต.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยลงหินคลุกเป็นบางจุด สายบ้านวังขอนพาด หมู่ที่ ๒ ถึงบ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ กองคลัง จำนวน 5 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ALL In One กองคลัง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการสร้างส้วมสาธารณะ (แบบ ๔ ห้อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2564
จ้างโครงการล้อมรั้วลวดหนามบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ด้วยโอกาส ประจำปี 2564จำนวน 7 หลังคาเรือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง