วันที่
ชื่อเรื่อง
8  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.พ. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมบำรุงเครื่องวิทยุสื่อสารประจำศูนย์กู้ชีพ อบต.โจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ขก 9976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง