วันที่
ชื่อเรื่อง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียงภาคสนาม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาแก้ปัญาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดังเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง