วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างข้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน ไป-กลับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๓๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน ไป-กลับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวััดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการโครงการจัดหาธงรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง