วันที่
ชื่อเรื่อง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียงภาคสนาม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมระบบประปาแก้ปัญาภัยแล้ง ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดังเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๓๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในตำบลโจดหนอง ภายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์แอรฺ์ ของสำนักงานจำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง