วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผน.๔๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท.๗๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดึสำนักงาน กองการศึกษา จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ก.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง