วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน. ๔๔๖๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 7580 รหัสครุภัณฑ์ 01-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จำนวน ๒ ศูนนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง