วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรม และจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะโครงการเข้าค่ายอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
จ้างเหมายานพาหนะ โครงการเข้าค่อยอบรมคุณธรรมและจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านเหมือดแอ่ หมู่ที่ 8 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านหัวสะพาน ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อขี้ผึ้งสำหรับใช้หล่อต้นเทียนพรรษา ตามโครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทษกาล เข้าพรรษา ประจำปี 25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง