วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้งสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน ๑๐ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
จ้างโครงการพัฒนาและปรับปรุงระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี ๒๕๖๓องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ ตามกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๖๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หรัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำการเปลี่ยนยาง หมายเลขทะเบียน ๔๘-๔๙๐๒ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง