วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยตำแย บ้านประดู่ หมู่่ ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.7580 รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง