วันที่
ชื่อเรื่อง
28  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างดาดคอนกรีตลำห้วยตำแย บ้านประดู่ หมู่่ ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2562
จ้างเหมาค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดงาน โครงการอบรม ให้ความรู้ผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.7580 รหัสครุภัณฑ์ 001-57-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน ขข.630 รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง