วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมูบ้าน บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้่างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านประดู่ หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2561
ซื้อครุภัณการเกษตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุถังขยะแยกประเภทและถังดำ ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ค่าจัดซื้อขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา โครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง