วันที่
ชื่อเรื่อง
19  มี.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  มี.ค. 2562
จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ ทะเบียน ขข.630 รหัสครุภัณฑ์ 011-57-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ 12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแวง หมู่ที ่3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองเรือ หมู่ที่ 7 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2562
เหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน กท.7580 รหัสครุภัณฑ์ 001-49-0001
4  มี.ค. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 รหัสครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง