วันที่
ชื่อเรื่อง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  มิ.ย. 2561
จ้างก่อสร้างร่องระบายน้ำข้างทาง บ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพักบ้านหนองแกคำ หมู่ที่ 14 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อจัดตั้งโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง