วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถตู้ 1 คัน ไป ? กลับ โครงการเข้าร่วม ?งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2561? ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านศรีชมพู หมู่ที่ 13 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2561
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านบ้านวังขอนพาด หมู่ที่2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง