วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 0001-49-0001 หมายเลขทะเบียน กท.7580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002 ทะเบียน ขก 9976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะภายในตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง