วันที่
ชื่อเรื่อง
16  พ.ย. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2561
ซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก หนองสิม องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก ปรจะปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ย. 2561
จ้างเหมาถ่ายเอกสารประจำศูนย์ศูนย์ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถพาหนะไป-กลับ โครงการจัดตั้งโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาย้ายแอร์พร้อมติดตั้งใหม่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง