วันที่
ชื่อเรื่อง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลชขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการพร้อมติดตั้งกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อบริการหน่วยกู้ชีพ จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง