วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ค. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหนองเรือ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อขี้ผึ้งสำหรับใช้หล่อต้นเทียนพรรษา ตามโครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทษกาล เข้าพรรษา ประจำปี 25562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก ถนนสาย ขก.ถ.92001 บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
จ้างโครงการขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง