วันที่
ชื่อเรื่อง
30  มี.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุทำหน้ากากอนามัย ตามโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid - ๑๙) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
ซื้อโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อการป้องกันตนเอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก ๙๙๗๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง