วันที่
ชื่อเรื่อง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลโจดหนองแก ถึง บ้านหัวคู ตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ย. 2563
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองสิม หมู่ที่ 11 ถึง บ้านวังขอนพาด หมู่ที่ 2 ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาพาหนะตามโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๑๗๙๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มประสิทธิภาพผู้ชุมชน ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๒๖๔๙ นม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กงอคลัง จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ตามโครงการซ่มอแซมบ้านผู้ด้วยโอกาส ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๒ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษารถกู้ชีพ ขข.๖๓๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง