วันที่
ชื่อเรื่อง
22  พ.ค. 2561
จ้างเหมาบริการปรับปรุงและติดตั้งระบบอินเตอร์เน็ตสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โครงการ การบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-4912 หมายเลขครุภัณฑ์005-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร รหัสครุภัณฑ์ 464-48-0002,464-48-004,464-52-0020 และ464-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง