วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.พ. 2562
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ไปกลับ โครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.พ. 2562
ซื้อเวชภัณฑ์ยาและอุปกรณ์การปฐมพยาบาล ตามโครงการบริการหน่วยกู้ชีพ อบต.โจดหนองแกประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ม.ค. 2562
จ้างปรับเกรดถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านและถนนเพื่อการเกษตร พร้อมเกลี่ยเรียบ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ม.ค. 2562
ซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก.9976 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-57-0002
29  ม.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
2  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง