วันที่
ชื่อเรื่อง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๓-๓๗๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๓๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และของสมนาคุณตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๔๒๖ ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ็เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน 1 คัน/วัน (ไป-กลับ) จำนวน 1 วัน ตามโครงการโรงเรียนโจดหนองแกปัจฉิมวิทย์ (โรงเรียนผู้สู้อายุ) กิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางศาสนา วัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ส.ค. 2562
จ้างปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ส.ค. 2562
ซื้อซ่อมแซมบ้านผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2562 จำนวน 3 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง