วันที่
ชื่อเรื่อง
5  เม.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อโครมไฟวับวาบสีแดง แบบ LED ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
จ้างจ้างหมาจัดเตรียมสถานที่ ตามโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2564
ซื้อโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย จำนวน ๙๓,๔๕๐ ใบ ประจำปี ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มี.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.พ. 2564
จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า จำนวน ๑๐ รายการ
19  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.พ. 2564
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก หมู่ที่ ๙ บ้านสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง