วันที่
ชื่อเรื่อง
4  มี.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก ๙๙๗๖ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๕๗-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภันฑ์สำนักงาน ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด มอก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  มี.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผน.๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง