วันที่
ชื่อเรื่อง
15  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  มิ.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  มิ.ย. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ ๕ , บ้านหนองสิม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๓ บ้านหนองแวง ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนดินปรับระดับเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านหนองหว้า ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง