วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุถังขยะแยกประเภทและถังดำ ตามโครงการบริหารจัดการขยะชุมชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ค. 2561
ค่าจัดซื้อขี้ผึ้งสำหรับหล่อเทียนพรรษา โครงการแห่เทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อถุงดำสำหรับรองรับขยะมูลฝอย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านโจดหนองแก หมู่ ๑ ถึง บ้านหนองสิม หมู่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง