วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย และซ่อมแซมคอสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำกนังาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง