วันที่
ชื่อเรื่อง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลชขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการพร้อมติดตั้งกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อบริการหน่วยกู้ชีพ จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  เม.ย. 2563
ซื้อโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (การจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2563
ซื้อวัคซีนและอุปกรณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและมีภูมิคุ้มกันในระดับที่ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางวัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง