วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๓ ศูนย์ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๓๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ภายในตำบลโจดหนอง ภายเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จำนวน ๕ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  พ.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์แอรฺ์ ของสำนักงานจำนวน ๒๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  พ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ค. 2563
ซื้อโครงการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรณรงค์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ยางนอก ยางใน ของรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลชขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการพร้อมติดตั้งกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  เม.ย. 2563
ซื้อบริการหน่วยกู้ชีพ จัดซื้อเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การปฐมพยาบาล องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง