วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ก.พ. 2563
ซื้อซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ก.พ. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (โต๊ะทำงานพร้อมกระจก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผน.๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมเยา่วชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๖๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ไปกลับ สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0264 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ไปกลับ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมายเลขทะเบียน ๓๓-๓๗๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง