วันที่
ชื่อเรื่อง
25  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง ผน.๔๔๖๔ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๓-๖๕-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๘ รายกา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอรฺ์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมเยา่วชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๖๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ไปกลับ สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0264 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ไปกลับ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมายเลขทะเบียน ๓๓-๓๗๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง