วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ หมาบเลขทะเบียน ขข.๖๓๐ รหัสครุภัณฑ์ ๐๑๑-๕๗-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  ส.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง