วันที่
ชื่อเรื่อง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเหมือดแอ่ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๐ บ้านหัวสะพาน ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านศรีชมพู ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านหนองเรือ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมครุภัณฑ์ยานพาหนะ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท 7580 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ก.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มิ.ย. 2564
ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก