วันที่
ชื่อเรื่อง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิงบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ต.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างผิวลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แยกถนนหมายเลข ขก.207 ถึง บ้านหนองดู่ ช่วงบ้านโจดหนองแก ถึง บ้านวังขอนพาด ม.2 ยาว 5.155 กิโลเมตร ระยะทางที่ขอดำเนินการ ซ่อมสร้าง ยาว 1.348 กิโลเมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมแอร์ ภายในสำนักงาน จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก บ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๔ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนคอนกรีตโดยปูยางแอสฟัลต์ติก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ก.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เปลี่ยนแบตเตอรี่ ๘๔-๔๙๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง