วันที่
ชื่อเรื่อง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หรัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำการเปลี่ยนยาง หมายเลขทะเบียน ๔๘-๔๙๐๒ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน ๔ สาย และซ่อมแซมคอสะพานเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน ๑ แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงานของศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำกนังาน กองคลัง จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง