วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ย. 2562
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกเครื่องถ่ายเอกสารและหมึกเครื่องโรเนียว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะไป-กลับ ตามกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๒ ปี ในเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาด จังหวัดขอนแก่นประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๖๔ ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ย. 2562
ซื้อจ้างซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายกร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หรัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน ๑๔ หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งของรถบรรทุกขยะมูลฝอย เพื่อทำการเปลี่ยนยาง หมายเลขทะเบียน ๔๘-๔๙๐๒ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที ตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  พ.ย. 2562
จ้างค่าจ้างเหมาเตรียมสถานที่พร้อมประดับตกแต่งตามโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ต.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ก.ย. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนดิน จำนวน 3 สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง