วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2561
จ้างเหมาย้ายแอร์พร้อมติดตั้งใหม่ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรมการจัดดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรมการจัดดอกไม้ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.7580 รหัสครุภัณฑ์0001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง