วันที่
ชื่อเรื่อง
29  ม.ค. 2562
วัสดุสำนักงาน สำนักปลัด หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
2  ม.ค. 2562
จ้างปรับปรุงและดูแลระบบเว็บไซน์ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถดับเพลิง ทะเบียน ผน.4464 หมายเลขครุภัณฑ์ 003-56-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก จำนวน 14 หมู่บ้าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ธ.ค. 2561
จ้างโครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  พ.ย. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะมูลฝอย หมายเลขทะเบียน 84-4912 หมายเลขครุภัณฑ์005-54-0002 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ย. 2561
จ้างจัดกิจกรรม รำดอกคูณเสียงแคน 221 ปี มหานครขอนแก่น เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยวและงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง