วันที่
ชื่อเรื่อง
4  พ.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมวิทยุสื่อสาร รหัสครุภัณฑ์ 464-48-0002,464-48-004,464-52-0020 และ464-52-0022 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2561
จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง