วันที่
ชื่อเรื่อง
4  ธ.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๖ รายก่าร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างข้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน ไป-กลับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวัดขอนแก่น ประจำปี ๓๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ จำนวน ๑ คัน ไป-กลับ ตามโครงการจัดกิจกรรมรำบวงสรวง ๑๐ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองขอนแก่น ฉลอง ๒๒๓ ปี เนื่องในงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว และงานกาชาดจังหวััดขอนแก่น ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุตามโครงการโครงการจัดหาธงรับเสด็จพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ในการเสด็จมาทรงประกอบพิธีเททองหล่อรูปเหมือนพระครูสิทธิธรรมสุนทร (อ่อนจันทร์ ชินปุตโต) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  พ.ย. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร อบต.โจดหนองแก (หลังเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ต.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อแบตเตอรี่รถดับเพลิงบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน ผน ๔๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่สำหรับใช้ลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ต.ค. 2563
จ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียงตลอดงานพร้อมประดับไฟรอบเวที สำหรับโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง