วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.ย. 2564
จ้างโครงขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองแกคำ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน จำนวน ๑ เครื่อง (ครุภัณฑ์การเกษตร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
จ้างจ้างเหมาถ่ายเอกสารข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 12,662 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนการ หมายเลขทะเบียน ขก 9976 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๓๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ส.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง จำนวน ๒๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านประดู่ ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง