วันที่
ชื่อเรื่อง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหัวสะพาน หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างก่อนสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองแวง หมู่ที่ 3 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำนักปลัด จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาบริการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการสาธารณะจากองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2563
ซื้อโครงการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ ภายในตำบลโจดหนองแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้ออุปกรณ์ในการฝึกปฏิบัติตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  มิ.ย. 2563
จ้างจ้างเหมาตกแต่งจัดเตรียมสถานที่ และเครื่องเสียงภาคสนาม ตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2563
ซื้อจัดซื้อถุงดำรองรับขยะมูลฝอย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง