วันที่
ชื่อเรื่อง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๒๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ของสำนักปลัด จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๓-๓๗๙๒ กทม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๓๕ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๒๒๘ ชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ เอกสาร และของสมนาคุณตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะในการศึกษาดูงานตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานประชาชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน ๓ วัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๔๒๖ ขก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ก.ย. 2562
จ้างจ้างเหมายานพาหนะโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรุ็เด็กปฐมวัย ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง