วันที่
ชื่อเรื่อง
14  พ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2562
ซื้อโครงการจัดกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ระหว่างวันที่ 4-5 พฤษภาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  เม.ย. 2562
ซื้อฝึกอบรมทบทวนจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  เม.ย. 2562
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  เม.ย. 2562
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กท.7580 หมายเลขครุภัณฑ์ 001-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
ซื้อจัดหาวัสดุ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2562
จ้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสว่าง หมูที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2562
จ้างจ้างเหมาค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่มและอาหารว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง