วันที่
ชื่อเรื่อง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ตามโครงการฝึกอบรมเยา่วชนป้องกันยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ คัน หมายเลขทะเบียน ๓๐-๐๖๗๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถพาหนะรับ-ส่ง ไปกลับ สำหรับโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 จำนวน 1 คัน หมายเลขทะเบียน 30-0264 ขก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ก.พ. 2563
จ้างจ้างเหมายานพาหนะ รับ-ส่ง ไปกลับ ตามโครงการฝึกอบรมเยาวชนป้องกันยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ หมายเลขทะเบียน ๓๓-๓๗๗๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถดับเพลิง หมายเลขทะเบียน ผน. ๔๔๖๔ รหัสครุภัณฑ์ ๐๐๓-๕๖-๐๐๐๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 23 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2562
ซื้อจัดซื้อยานพาหนะและขนส่งเปลี่ยนยางรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน ขก 7580 รหัสครุภัณฑ์ 01-49-0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2562
จ้างจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้าและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแก จำนวน ๒ ศูนนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง