วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ สำนักปลัด จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านชัยพลศิลป์ หมู่ที่ ๑๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2563
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ (รถดับเพลิง) หมายเลขทะเบียน ผน.๔๔๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ส.ค. 2563
จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง กท.๗๕๘๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ส.ค. 2563
ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิเตอร์ หมึกปริ้นเตอร์ กองการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง