วันที่
ชื่อเรื่อง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินเพื่อการเกษตร หมู่ที่ ๑ บ้านโจดหนองแก ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านวังขอนพาด ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านเตาเหล็ก ตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองช่าง จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
จ้างจ้างเหมาบำรุงรักษาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๔-๔๙๑๒ หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๕-๕๔-๐๐๐๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2564
ซื้อโครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนกรณีประสบวาตภัย จำนวน ๑๒ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  พ.ค. 2564
จ้างวางท่อระบายน้ำข้างทางพร้อมบ่อพัก บ้านโจดหนองแก หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2564
ซื้อจัดซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป เพื่อซ่อมแซมถนนลาดยางภายในตำบลโจดหนองแก อำเภอพล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง