องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ ก.ถ. เรื่อง การกำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]39
2 ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 [ 11 พ.ค. 2564 ]56
3 ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล พ.ศ. 2564 [ 11 พ.ค. 2564 ]39
4 ประกาศ ก.อบต.จ.ขอนแก่น เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือนสำหรับพนักงานส่วนตำบล (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2562 [ 11 พ.ค. 2564 ]40
5 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 11 พ.ค. 2564 ]40
6 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]40
7 ประกาศ เรื่อง ประกาศฐานในการคานวณและร้อยละของฐานในการคานวณเลื่อนเงินเดือน พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 [ 19 เม.ย. 2564 ]42
8 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๒ [ 19 เม.ย. 2564 ]39
9 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 2 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564) [ 19 เม.ย. 2564 ]42
10 กำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น [ 5 ม.ค. 2564 ]40
11 ประกาศ เรื่อง ประกาศใช้แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 5 ม.ค. 2564 ]39
12 แผนปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก [ 5 ม.ค. 2564 ]41
13 รายงานผลการดำเนินการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ [ 8 ธ.ค. 2563 ]38
14 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 17 พ.ย. 2563 ]38
15 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ขององค์การบริหารส่วนตาบลโจดหนองแก ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 14 ต.ค. 2563 ]42
16 แผนอัตรากำลัง 3 ปี 2564 - 2566 [ 12 ต.ค. 2563 ]42
17 โครงสร้างองค์กร [ 1 ต.ค. 2563 ]49
18 ประกาศ เรื่อง กำหนดการลา และจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณา การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 30 ก.ย. 2563 ]37
19 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๒ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) [ 29 มี.ค. 2563 ]28
20 การวางแผนความก้าวหน้าในสายอาชีพในระบบจำแนกตำแหน่ง (ระบบแท่ง) [ 7 ม.ค. 2563 ]39
 
หน้า 1|2