องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 270 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]128
142 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]132
143 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]125
144 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]120
145 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]172
146 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง อบต.โจดหนองแก [ 27 ธ.ค. 2562 ]125
147 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]115
148 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]126
149 ประกาศ ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]123
150 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]120
151 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]123
152 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]126
153 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]129
154 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2562 ]123
155 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]163
156 ประกาศขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]123
157 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]131
158 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2562 ]124
159 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 13 มิ.ย. 2562 ]131
160 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 10 มิ.ย. 2562 ]121
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14