องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

    รายละเอียดข่าว

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สำหรับสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ -------------------------------------------------- ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น จะดำเนินการ รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สำหรับ สายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๒ อัตรา อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๕๔ ถึงข้อ ๑๐๗ แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่น เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ (รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน) จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน สำหรับสายงานผู้ปฏิบัติที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ ดังนี้ ๑. ตำแหน่งที่รับสมัครสอบคัดเลือก ๑.๑ นักวิชาการคลัง ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา ๑.๒ นักวิชาการพัสดุ ระดับ ๓ จำนวน ๑ อัตรา ๒. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก ๒.๑ ตำแหน่ง นักวิชาการคลัง (๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐.- บาท (๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย บริหารธุรกิจ การคลัง การจัดการการคลัง หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑) ๒.๒ ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ (๑) ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบลไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือ ระดับ ๒ อัตราเงินเดือนไม่น้อยกว่า ๘,๓๔๐.- บาท (๒) ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางกฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร์ ทางสังคมศาสตร์ด้านพาณิชยศาสตร์หรือบริหารธุรกิจ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (เอกสารแนบท้ายหมายเลข ๑) -๒- ๓. การรับสมัครสอบคัดเลือกและสถานที่รับสมัครสอบ ๓.๑ การสมัครสอบคัดเลือก ผู้ที่จะสมัครสอบคัดเลือก จะต้องยื่นใบสมัครสอบคัดเลือกตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ เอกสารต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯกำหนดด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในวันและเวลาราชการ ได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น โทร. ๐ ๔๓๒๑ ๐๗๕๘ ๔. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องยื่นพร้อมใบสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัครสอบคัดเลือกพร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัครได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับในวันสมัคร ดังต่อไปนี้ ๔.๑ ใบสมัคร พร้อมรูปถ่ายชุดข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๓ รูป ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน ๖ เดือน (ตามเอกสารหมายเลข ๒ ท้ายประกาศ) ๔.๒ ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกไว้ไม่เกิน ๑ เดือน ๔.๓ สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนตำบลของผู้สมัครฯ พร้อมรับรองสำเนาทุกหน้า จำนวน ๑ ชุด ๔.๔ สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ (พนักงานส่วนตำบล) จำนวน ๑ ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ (ถ่ายด้านหน้าและด้านหลังของบัตรในใบเดียวกัน) ๔.๕ สำเนาวุฒิการศึกษาและสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ที่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่งตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.อบต. กำหนด อย่างละ ๑ ชุด ๔.๖ หนังสือรับรองจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นสังกัด อนุญาตให้สมัครสอบคัดเลือก (ตามเอกสารหมายเลข ๓ ท้ายประกาศ) ๔.๗ แบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ตามเอกสารหมายเลข ๔ ท้ายประกาศ) ๔.๘ สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบสำคัญการสมรส ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุล พร้อมรับรองสำเนาทุกฉบับ สำหรับการรับสมัครสอบคัดเลือกในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเองว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามประกาศของ ก.ท. มติ ก.ท. หรือ ก.ท.จ.และ ก.อบต.จ.ขอนแก่น คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ -๓- ๕. ค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ผู้สมัครสอบคัดเลือกจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก ตำแหน่งละ ๒๐๐ บาท ๖. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกและหมายเลขประจำตัวผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสอบคัดเลือก ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเอพล จังหวัดขอนแก่น หมายเลขโทรศัพท์ ๐๔๓-๒๑๐๗๕๘ ในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ กรณีผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่มีชื่อเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้นั้นมีสิทธิที่จะยืนยันว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก โดยทำหนังสือถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก พร้อมเอกสารหลักฐานที่จะยืนยันว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ยื่นหนังสือและเอกสารดังกล่าว ได้ที่สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ในเวลาราชการ หากพ้นกำหนดเวลาดังกล่าว ถือว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกไม่ประสงค์จะให้เพิ่มรายชื่อแต่ประการใด ทั้งนี้ หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครสอบคัดเลือกผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะไม่ให้ผู้นั้นเข้ารับการสอบคัดเลือกหรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้ได้รับการสอบคัดเลือก ๗. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก หลักเกณฑ์และวิธีการสอบคัดเลือก กำหนดคะแนนรวม ๓๐๐ คะแนน แยกรายละเอียด ดังนี้ ก. ความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบภาคความรู้ความสามารถและความคิดริเริ่มในการกำหนด และปรับปรุงนโยบาย แผนงาน ระบบงาน และการบริหารของส่วนราชการที่สังกัดและอื่น ๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง ตามแนวที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งโดยวิธีสอบข้อเขียน ข. ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ทดสอบความรู้ความเข้าใจหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้นโดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีก็ได้ตามความเหมาะสม ค. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน) ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ และสัมภาษณ์ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด (ก.อบต.จังหวัด) กำหนด รายละเอียดการสอบแต่ละภาคให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด -๔- ๘. การประกาศวัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่เสาร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมพระธาตุขามแก่น ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น หรือที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบพร้อมกับประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกตามข้อ ๖ ๙. เกณฑ์การตัดสินและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๙.๑ ผู้สอบคัดเลือก จะต้องผ่านเกณฑ์การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง และการประเมินบุคคล ในแต่ละภาคไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ ๙.๒ เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ ๙.๑ เสร็จแล้ว คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะรายงานผลการสอบคัดเลือกต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกเพื่อประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ ๑๐. กรณีการทุจริต ในกรณีที่ปรากฏว่า มีการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกจะรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนั้นทั้งหมด หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่ เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ถ้าหากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลได้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็จะดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป ทั้งนี้ กรณีมีปัญหาเกี่ยวกับการประกาศรับสมัครสอบนี้ คำวินิจฉัยของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกถือเป็นที่สุด ๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือกและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ๑๑.๑ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ โดยจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเรียงลำดับที่จากผู้สอบได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาตามลำดับ ในกรณีที่มีผู้สอบได้คะแนนรวมเท่ากัน ให้ผู้สอบได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่าเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า ถ้าได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า โดยจะระบุคะแนนที่ได้ไว้ในประกาศด้วย ๑๑.๒ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันที่ได้มีประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และผู้สอบคัดเลือกได้จะถูกยกเลิกการขึ้นบัญชี เมื่อมีกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้ ๑) ผู้นั้นได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้ว ๒) ผู้นั้นขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ๓) ผู้นั้นออกจากราชการไปไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ก่อนที่จะได้รับการแต่งตั้ง ๔) มีการประกาศขึ้นบัญชีใหม่ในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ๕) หากภายหลังปรากฏว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ๑๒. การแต่งตั้ง ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จะได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง ก็ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ได้รับการสอบคัดเลือกจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดขอนแก่นแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จะดำเนินการแต่งตั้งผู้ที่ได้รับการสอบคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกตามลำดับ และแจ้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่มีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกได้ออกคำสั่งให้พ้นจากตำแหน่งต่อไป หากมีปัญหาในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยและให้ถือคำวินิจฉัยนั้นเป็นที่สุด จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ ร้อยตำรวจตรี (วัฒนชัย ประไกรวัน) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก

    เอกสารประกอบ

ประกาศสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล สายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2556
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ