องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 252 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]100
122 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 17 ก.พ. 2563 ]99
123 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]101
124 ประกาศประชาสัมพันธ์การประชุมสภา อบต.โจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 14 ก.พ. 2563 ]100
125 การเรียกประชุมสภาองคฺ์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 3 ก.พ. 2563 ]96
126 ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2563 [ 1 ก.พ. 2563 ]97
127 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยความพิการของ อบต.โจดหนองแก รายใหม่ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๓ [ 31 ม.ค. 2563 ]144
128 คำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติราชการแทนหัวหน้าส่วน/ผู้อำนวยการกอง อบต.โจดหนองแก [ 27 ธ.ค. 2562 ]98
129 ประกาศ เรื่องการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 26 ธ.ค. 2562 ]91
130 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 6 ธ.ค. 2562 ]99
131 ประกาศ ขอขยายเวลาการจัดทำบัญชีรายชื่อที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 29 พ.ย. 2562 ]94
132 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 16 ต.ค. 2562 ]92
133 กิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนหรือยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี ๒๕๖๒ [ 1 ต.ค. 2562 ]92
134 แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]96
135 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 15 ส.ค. 2562 ]98
136 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 2 ส.ค. 2562 ]92
137 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 23 ก.ค. 2562 ]135
138 ประกาศขยายเวลาการประชุม สมัยสามัญสมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]92
139 ประชาสัมพันธ์การประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ [ 19 ก.ค. 2562 ]100
140 รายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 19 มิ.ย. 2562 ]98
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13