องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 276 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือน ตุลาคม 2560 [ 31 ต.ค. 2560 ]132
202 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง ๓ ปี รอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ [ 10 ต.ค. 2560 ]136
203 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]119
204 ใบสมัครศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.โจดหนองแก [ 22 ก.ย. 2560 ]222
205 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2560 [ 1 ก.ย. 2560 ]133
206 สรุปรายงานผลการดำเนินการศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 1 ก.ย. 2560 ]134
207 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 ก.ย. 2560 ]184
208 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ การสร้างความโปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก [ 8 ส.ค. 2560 ]177
209 เชิญชวนร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์เลิมพระเกียรติ 7 รอบ 85 พรรษา มหาราชินี [ 7 ส.ค. 2560 ]136
210 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2560 [ 1 ส.ค. 2560 ]160
211 รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2560 [ 3 ก.ค. 2560 ]141
212 ราคากลางก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเตาเหล็ก หมู่ที่ 5 [ 21 เม.ย. 2560 ]141
213 ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 31 มี.ค. 2560 ]134
214 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ [ 7 ก.พ. 2560 ]133
215 ประกาศรับสมัครเด็กนักเรียนปีการศึกษา2560 [ 1 ก.พ. 2560 ]132
216 แผนผังขั้นตอนการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]133
217 คู่มือการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน ตามหนังสือสั่งการด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ ว 801ลงวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2551 [ 6 ม.ค. 2560 ]193
218 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโจหนองแก เรื่องประกาศช่องทางการร้องเรียน/ร้องทุกข์ [ 28 ธ.ค. 2559 ]129
219 คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก เรื่องการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ [ 28 ธ.ค. 2559 ]136
220 แจ้งประชาสัมพันธ์ยื่นแบบเสียภาษีประจำปี 2560 [ 25 ธ.ค. 2559 ]126
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14