องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต


รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก ได้ประกาศนโยบายคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก พ.ศ.๒๕๖๒ และนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี ประจำปี ๒๕๖๒ ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาลอันจะทำให้ประชาชนเกิดความมั่นใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้วนั้น
 
                   เพื่อให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหาร ส่วนตำบลโจดหนองแก เป็นไปตามแผนฯที่ได้ประกาศไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก จึงขอรายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัยสนับสนุน ปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินการ


    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการแผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ