องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]13
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]12
3 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 21 มิ.ย. 2562 ]13
4 คู่มืองานธุรการ [ 21 มิ.ย. 2562 ]11
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]14
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]14
7 คู่มือการใช้งานระบบจ่ายตรง สปสช. [ 21 มิ.ย. 2562 ]16
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน - การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]14
9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]14
10 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]13
11 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]13
12 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ 19 มิ.ย. 2562 ]13
13 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 19 มิ.ย. 2562 ]12
14 คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 19 มิ.ย. 2562 ]13