องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล
ข้อมูลทั้งหมด 25 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติราชการงานสารบรรณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]52
2 คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ [ 21 มิ.ย. 2562 ]57
3 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 21 มิ.ย. 2562 ]55
4 คู่มืองานธุรการ [ 21 มิ.ย. 2562 ]54
5 คู่มือการปฏิบัติงานทะเบียนประวัติข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 21 มิ.ย. 2562 ]52
6 คู่มือการจัดทำงบประมาณ [ 21 มิ.ย. 2562 ]55
7 คู่มือการใช้งานระบบจ่ายตรง สปสช. [ 21 มิ.ย. 2562 ]54
8 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน - การบัญชี [ 21 มิ.ย. 2562 ]51
9 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]52
10 ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]54
11 คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น [ 19 มิ.ย. 2562 ]54
12 คู่มือการปฏิบัติงานจัดเก็บภาษี [ 19 มิ.ย. 2562 ]56
13 คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ [ 19 มิ.ย. 2562 ]54
14 คู่มือการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี [ 19 มิ.ย. 2562 ]53
15 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี [ 5 พ.ย. 2561 ]50
16 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 5 พ.ย. 2561 ]51
17 คู่มือขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวง [ 5 พ.ย. 2561 ]51
18 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 5 พ.ย. 2561 ]51
19 คู่มือการแก้ไขคำสั่งและการยกเลิกคำสั่ง [ 5 พ.ย. 2561 ]51
20 คู่มือการปฏิบัติงานตำแหน่งบุคลากร (ด้านจัดการฝึกอบรม) [ 5 พ.ย. 2561 ]53
 
หน้า 1|2