องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
การบริการขั้นพื้นฐาน

การบริการขั้นพื้นฐาน

การคมนาคม

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอ ใช้ถนนสายต่าง ๆ เป็นถนนลูกรังภายในและถนนลาดยางบางสายในตำบลออกมาเชื่อมกับทางหลวงแผ่นดิน            หมายเลข 2 (มิตรภาพ)

-  ทางหลวงท้องถิ่น ที่ ขก.ถ 92 - 001  จากสามแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2 (มิตรภาพ)  ถึงบ้านโสกขามน้อย  ต.โสกนกเต็น  ระยะทาง 5.850 กิโลเมตร (ลาดยาง)

-  ทางหลวงท้องถิ่น ที่ ขก.ถ 92 - 002  จากทางหลวงท้องถิ่น ที่ ขก.ถ. 92 - 001 ถึงบ้านชัยพลศิลป์  ระยะทาง 12.350 กิโลเมตร (หินคลุก)

-  ถนนแยกทางหลวงท้องถิ่น ที่ ขก.ถ. 92 - 001 ถึงบ้านโคกล่าม ระยะทาง 6 กิโลเมตร (หินคลุก)

  การโทรคมนาคม

                 -  ที่ทำการไปรษณีย์ ประจำตำบล            จำนวน            1      แห่ง

                 -  โทรศัพท์สาธารณะประจำหมู่บ้าน      จำนวน            16    แห่ง

การไฟฟ้า

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือนที่ยังไม่มีไฟฟ้าใช้

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

บ้านโจดหนองแก

บ้านวังขอนพาด

บ้านหนองแวง

บ้านหนองหว้า

บ้านเตาเหล็ก

บ้านประดู่

บ้านหนองเรือ

บ้านเหมือดแอ่

บ้านสว่าง

บ้านหัวสะพาน

บ้านหนองสิม

บ้านชัยพลศิลป์

บ้านศรีชมพู

บ้านหนองแกคำ

9

4

8

7

4

1

5

5

8

-

4

1

5

1

แหล่งน้ำธรรมชาติ

                                       มีทั้งหมด     11  สาย

ลำห้วยตำแย  ลำห้วยค้อ  ลำห้วยม่วง  ลำห้วยวังจาน  ลำห้วยคลองแฮด  ลำห้วยบะตาจ่า  ลำห้วยหนองไฮ  ลำห้วยอีโซ  ลำห้วยค้อตอนบน  ลำห้วยอีเฒ่า  ลำห้วยวังหาด