องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา                                                           จำนวน      5    แห่ง

                     -  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม                            หมู่ที่   1

                     -  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง                              หมู่ที่   2

                     -  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี                                     หมู่ที่   4

                     -  โรงเรียนบ้านเตาเหล็ก                                                   หมู่ที่   5

                     -  โรงเรียนบ้านหนองเรือ                                                  หมู่ที่   7

โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น (ขยายโอกาส)          3   แห่ง

                   -  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม               หมู่ที่   1 

                       - โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง                   หมู่ที่   2

            - โ รงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี                        หมู่ที่   4

          โรงเรียนอาชีวศึกษา                                                                จำนวน     1   แห่ง

          ศูนย์การเรียนชุมชนประจำตำบล                                           จำนวน    4    แห่ง

  ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน                                         จำนวน    14   แห่ง

การจัดการศึกษา   องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกได้ดำเนินการตามโครงการถ่ายโอนภารกิจ  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ปฏิบัติตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. 2540  มาตรา  78  และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2542  มาตรา  30กระทรวงมหาดไทย  ให้มีนโยบายถ่ายโอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการในปีการศึกษา  2543    

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโจดหนองแกหนองสิม  ซึ่งมีจำนวนเด็กปฐมวัยเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก   จำนวน 88  คน  เป็นชาย  47  คน   หญิง   41  คน โดยมีครูดูแลเด็กเล็ก    จำนวน   5   คน   ดังนี้

                1.  นางจิรัชยา  ชัยลา

                2.  นางสาวเยาวมาญจน์  หงษ์วิไล

                3.  นางอริศรา  เนียมรัตน์

                4.  นางสาวเทวิภาภรณ์  ไวศรี

                5.  นางพรพิชชา  บุญหล้า                       

 

ชั้นที่

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

เด็กเล็ก

47

41

88

รวม

47

41

88

   ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเตาเหล็ก  ซึ่งมีจำนวนเด็กเล็กเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก    จำนวน   36  คน  เป็นชาย  23  คน   เป็นหญิงจำนวน  13  คน โดยมีผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน  2  คน 

                        1.  นางเกษสุดา       บุญมีเลิศ

                        2.  นางปิยมาภรณ์   ไสวเงิน

ชั้นที่

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

เด็กเล็ก

23

13

36

รวม

23

13

36

            ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2556

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองหว้า   ซึ่งมีจำนวนเด็กเล็กเข้าศึกษาอยู่ในศูนย์เด็กเล็ก   จำนวน  38  คน   เป็นชาย 21   คน   เป็นหญิงจำนวน    17   คน   โดยมีผู้ดูแลเด็กเล็กจำนวน  2  คน ดังนี้

                      1.  นางสาวพิชญาภัค  นันหมื่น

                      2.  นางณัชมน  พิทักษ์ไพร

ชั้นที่

จำนวนนักเรียน

รวม

ชาย

หญิง

เด็กเล็ก

21

17

38

รวม

21

17

38

                      ข้อมูล ณ วันที่  10  มิถุนายน  2556

ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลโจดหนองแก  โดยทั่วไปแล้วมีนักศึกษาเข้ามาศึกษาในศูนย์การเรียนชุมชนประมาณ  300  คน  โดยมี  นางสาวศิริวรรณ   หาญโงน  เป็นครูประจำศูนย์การเรียน

สถาบันทางศาสนา

                วัด    มีจำนวน       7     แห่ง

                                1.  วัดสีสว่าง                                            หมู่ที่  3

                                2.  วัดสีสะปาวัน                                      หมู่ที่  5

                                3.  วัดนาวาสวัสดิ์                                     หมู่ที่  7

                                4.   วัดณีลวรรณ์                                       หมู่ที่  8

                                5.   วัดโชติการาม                                     หมู่ที่  9

                                6.   วัดศรีชมพู                                         หมู่ที่  13

                                7. วัดวาฬุการาม                                       หมู่ที่   14

                 สำนักสงฆ์    จำนวน       2    แห่ง

                                1.  สำนักสงฆ์บ้านวังขอนพาด                หมู่ที่   2

                                2.  สำนักสงฆ์วัดป่าบ้านหนองแกคำ       หมู่ที่   14                           

การสาธารณสุข

-  สถานีอนามัยประจำตำบล                                     จำนวน     1     แห่ง

ตั้งอยู่ที่บ้านหนองแกคำ หมู่ที่  14    ตำบลโจดหนองแก     อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น

 -  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ                       ร้อยละ    100 %

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

-  สถานีตำรวจภูธร                                   -     แห่ง

 -  สถานีดับเพลิง                                     -      แห่ง

-  หน่วยกู้ภัยตำบล    &nb