องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

สภาพทั่วไป

                ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง  อาณาเขต  เขตการปกครอง  ประชากร  ผลิตภัณฑ์มวลรวม  รายได้    การศึกษา  สาธารณสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  และทรัพยากรธรรมชาติ

ลักษณะที่ตั้ง

                องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ  อำเภอพล   ตั้งอยู่หมู่ที่ 14 บ้านหนองแกคำ    ตำบลโจดหนองแก  อำเภอพล    จังหวัดขอนแก่น   อยู่ห่างจากอำเภอพลประมาณ  12    กิโลเมตร

 เนื้อที่

                องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก  มีเนื้อที่ประมาณ    40.5   ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ25,312.5     ไร่ โดยแยกเป็นดังนี้

                -  พื้นที่การเกษตร                   จำนวน    15,188     ไร่

                -  พื้นที่การประมง                  จำนวน         760     ไร่

                -  พื้นที่การปศุสัตว์                  จำนวน       2,024    ไร่

                -  พื้นที่อยู่อาศัย                       จำนวน       2,278    ไร่

                -  พื้นที่สาธารณะ                    จำนวน        5,062   ไร่

 อาณาเขต

                  ทิศเหนือ   ติดเขต อบต.บ้านหัน   อำเภอโนนศิลา   จังหวัดขอนแก่น

                ทิศใต้             ติดเขต อบต.บ้านโสกนกเต็น อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันออก          ติดเขต  อบต.บ้านวังหิน อำเภอหนองสองห้อง  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก  ติดเขตเทศบาลเมืองเมืองพล และอบต.  บ้านหนองแวงนางเบ้า  อ.พล   จ.ขอนแก่น

  ลักษณะภูมิประเทศ

                ลักษณะพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  สภาพดินเป็นดินล้วนปนทราย  ไม่อุ้มน้ำ การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เป็นภาคเกษตรกรรมโดยอาศัยแหล่งน้ำจากธรรมชาติ

 จำนวนหมู่บ้าน

                จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแกจำนวน 14 หมู่บ้าน

               หมู่ที่ 1   บ้านโจดหนองแก                     หมู่ที่ 8   บ้านเหมือดแอ่

               หมู่ที่ 2   บ้านวังขอนพาด                       หมู่ที่ 9   บ้านสว่าง

               หมู่ที่ 3   บ้านหนองแวง                          หมู่ที่ 10   บ้านหัวสะพาน

               หมู่ที่ 4   บ้านหนองหว้า                         หมู่ที่ 11   บ้านหนองสิม

               หมู่ที่ 5   บ้านเตาเหล็ก                            หมู่ที่ 12   บ้านชัยพลศิลป์

               หมู่ที่ 6   บ้านประดู่                                 หมู่ที่ 13   บ้านศรีชมพู

               หมู่ที่ 7   บ้านหนองเรือ                          หมู่ที่ 14   บ้านหนองแกคำ

 ประชากร/ครัวเรือน

                                ประชากรทั้งสิ้น 8,171 คน แยกเป็นชาย 4,106   คนเป็นหญิง    4,065 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย   196  คนต่อตารางกิโลเมตร

 

    ชื่อหมู่บ้าน
หมู่ที่
ชาย
หญิง
รวม
ครัวเรือน

บ้านโจดหนองแก

บ้านวังขอนพาด

บ้านหนองแวง

บ้านหนองหว้า

บ้านเตาเหล็ก

บ้านประดู่

บ้านหนองเรือ

บ้านเหมือดแอ่

บ้านสว่าง

บ้านหัวสะพาน

บ้านหนองสิม

บ้านชัยพลศิลป์

บ้านศรีชมพู

บ้านหนองแกคำ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

470

316

270

320

388

72

396

153

288

122

507

261

248

295

448

289

259

306

374

64

405

157

324

116

507

299

264

253

918

605

529

626

762

136

801

310

612

238

1,014

560

512

548

247

128

112

145

167

38

175

72

159

63

213

495

110

133

          รวม

14

4,106

4,065

8,171

2,257