องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 " เก่งการศึกษา พัฒนาความเป็นอยู่โครงสร้างพื้นฐานครบถ้วน ทุกภาคส่วนร่วมพัฒนา ปัญหายาเสพติดหมดไป "