องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสุภาพร  อิสระกูล
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
นางสาวกันจนา หล้าอ่อนศรี
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
นางจิรัชยา  ชัยลา
นางณัชมล พิทักษ์ไพร
นางเกษสุดา บุญมีเลิศ
นางสาวพิชญาภัค นันหมื่น
ครู ชำนาญการ
ครู ปฏิบัติการ
ครู ชำนาญการ
ครู ชำนาญการ
 
 
นางเยาวมาญจน์ หงษ์วิลัย
 นางปิยมาภร ไสวเงิน นางอริศรา ยุซิ นางสาวเทวิภาภรณ์ ไวศรี
ครู ปฏิบัติการ
ครู ปฏิบัติการ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
 
 
นางศิริรัตน์  บางปลา
 นางสุภัชชา  ลาทอง  -ว่าง-  
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก