องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

 

 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนามนุษย์และสังคมที่มีคุณภาพ

 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชนให้น่าอยู่

 ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาการบริหารบ้านเมืองที่ดี