องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์