องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กองช่าง

 
 
 
นายพฤษภพ เกิดศักดิ์
 
 
ผู้อำนวยการกองช่าง
 
 
 
นายนักลพ  ส่งกลิ่น นายกิตติพล  สีมาพล
 นางสาวเยาวมาลย์ นาดา นายชัยทัศน์ พลนวน
 นายช่างโยธา ชำนาญงาน นายช่างโยธา ปฏิบัติงาน
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน
     
นายวัชรพงษ์  ศิริวัชรศิลป์
     
ผู้ช่วยงานไฟฟ้า