องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น: www.jotnongkae.go.th
 
 
กองคลัง

 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยดี นางเยาวรัตน์ แก้วพิกุล  นางพรพิมล  สุขเพีย นายทรงวุฒิ เพ็ชรสังหาร
 นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ปฏิบัติการ
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 
 

นายธนิก  เค้าแคน
นางวรรณทอง  โพธิสัย
 

ผู้ช่วยงานพัสดุ  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้