องค์การบริหารส่วนตำบลโจดหนองแก อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น : www.jotnongkae.go.th

 
 
กองคลัง

 นางสาวอรอนงค์  ศิริโชติ
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 
 
นางสาวจุฑารัตน์ ชัยดี นางเยาวรัตน์ แก้วพิกุล -ว่าง- นายทรงวุฒิ เพ็ชรสังหาร
 นักวิชาการคลังชำนาญการ นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

   นางวรรณทอง  โพธิสัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้